باند رجوی مجبور به حسادت ورزی بیمورد نیست!

باند رجوی برای جلوگیری از فوران خشم خود که این خشم محصول خام اندیشی های خودش میباشد ، چاره ای جز سوزاندن ریشه ی مولد این عصبانیت ها ندارد.......Masoud shekaste001

----------------------------------------------------------

صابر از تبریز30/04/1401

باند رجوی مجبور به حسادت ورزی بیمورد نیست!

عارف شیرازی نامی بدون اینکه معلوم شود که یک نام واقعی یا مستعار است ،از عمله های قلم بدست رجوی است وهراز چندگاهی دررسانه های این گروه بدنام مطلب مینویسد.

نوشته ی اخیر او درتوصیف توانائی های کاذب باند رجوی ودر راستای نشان دادن ترسش از تحت توجه قرار گرفته شدن سلطنت طلب هاست که این یکی ها هم شانسی برای هیچ موج سواری نداشته ووضع اسفناک مشابه آنچه که سازمان استحاله یافته ی مجاهدین دارد را تجربه میکند.

با این توضیح کوتاه به باند رجوی یادآور میشود که بی جهت دچار حسادت نشده واعصاب فرسوده ی خود را فرسوده تر نکرده ودچار دق مرگی نگردد!

آقای شیرازی با صغری کبری چیدن های هدری که درمقاله اش آورده ، مدعی شده که :مجاهدین پرورشیافتگان مکتب مسعود و مریم رجوی هستند که با پرداخت بهای مبارزه هر مشکلی را حل نموده و هر توطئه دشمن ضد بشری را برسرش خراب خواهند کرد.

که جواب ساده ی من به این خزعبلات این است که دهه هاست که مجاهد خلقی درعرصه ی ایران روئیده نشده تا بتوان اورا پرورش یافته ی مسعود ومریم دانست.

البته درچهار وحتی پنج دهه ی پیش چنین مجاهدین خلقی وجود داشتند که براثر کودتای خزنده ی مسعود رجوی ازدایره ی وجود بیرون رانده شدند وآنچه ازآثار این کودتا باقی ماند، انسان های مجیزگوی وبی مقداروحتی کسانی هستند که بدون لرزش دستشان میتوانستند ویا میتوانند هرانسان باشرف ومعترض به این مناسبات کثیف وقرار گرفته درچهارچوب منافع پلید جهانخوار اعظم- که خوشبختانه این سلطه گر رفته رفته تحت کنترل قرار میگیرد ورجویست ها حاضر به پذیرش این رویداد خجسته ی قرن حاضر نیستند وعملی تر شدن این پروسه ی مبارک را معادل قبول مرگ خود میدانند- سلاخی کنند!

ضمنا،خود باند رجوی ضدبشری بوده وطبعا نمیتواند توطئه های ضدبشری را خنثی کند وبنابراین باید گشت ودید که جنس این باصطلاح توطئه ها چیست که این گروه توطئه گر همواره موفق بوده آنرا خنثی کند!

ازاین بابت که وقتی محققان وکارشناسان برجسته با قاطعیت تمام اعلام میکنند که رژیم آلترناتیوی ندارد وپیش بینی داهیانه ی آنها این است که درشرایط بغرنج فعلی تنها آلترناتیو موجود ، ویرانی کشور وتجزیه ی آنست ، این ژرف اندیشی ها باند رجوی ناراحت میکند تا دهان متعفن خود را بازکرده و هرچه بد وبیراه شایسته ی خود را نثار دیگران میکند تا بخیال خود نگذارد تحلیل گران نکته سنج مورد اشاره این واقعیت را به سمع ونظر مردم ایران برسانند.

البته این امر گناه مفسرین واقع بین نیست که باند رجوی را به آشفته ذهنی، فحاشی وپریشان گویی وامیدارد ، بلکه تقصیر متوجه خود این گروه متوهم ودغلکار است که اعتیاد به گذاشتن آرزوهای موهوم وغیر عملی خود بجای واقعیات سرسخت زندگی دارد ، میباشد.

باند رجوی برای جلوگیری از فوران خشم خود که این خشم محصول خام اندیشی های خودش میباشد ، چاره ای جز سوزاندن ریشه ی مولد این عصبانیت ها ندارد وچون بنا به خصلت ذاتی خود توانائی انجام این کار را ندارد ، باید پذیرفت که این فرقه ی مخرب چاره ای جز ادامه دادن به این عصبانیت ها ندارد ونتیجه ی این حالات روانی لانه کرده درتاروپود مجاهدین رجوی، چیزی جز دق مرگ شدن رجویست ها را درپی ندارد!