بجای سخنرانی در میتینگ لغو شده، بیانیه دادند!

صحبت از روسپیان سیاسی است که قرار بود در مراسم خیمه شب بازی مریم رجوی درآلبانی سخنرانی کنند.این میتینگ به دلایل متعددی که بعضا روشن شده و پاره ای جهاتش هنوز مبهم مانده...Rajavis Ashraf3 Tarsh

-----------------------------------------------------------

صابراز تبریز04/05/1401

بجای سخنرانی در میتینگ لغو شده، بیانیه دادند!

صحبت از روسپیان سیاسی است که قرار بود در مراسم خیمه شب بازی مریم رجوی درآلبانی سخنرانی کنند.

این میتینگ به دلایل متعددی که بعضا روشن شده و پاره ای جهاتش هنوز مبهم مانده ، لغو شد و رجز خوانی های مریم رجوی- که اینهمه عاشق ومعتاد آنست - صورت نگرفت.

پس دراینصورت چه بایدمیشد؟

طبق معمول تظاهرات بی رمقی درآلمان که مرکز ثقل نیروهایش بوده وازطرف دیگر بعلت فراوانی تعداد پناهندگان دراین کشور که میتوان قسمت لمپنی آنها را با پول جذب کرد، برگزار شد.

این تظاهرات رسوا کماکان تظاهرات (نه گردهم آیی ) جهانی ایران آزاد لقب یافت وروسپیان سیاسی که این بار بنام برندگان جایزه ی نوبل معرفی شدند، بجای ایراد سخنرانی های آنچنانی، مبادرت به صدور بیانیه ای کردند که متن آن مویی با ادبیات باند رجوی نمیزد وطی آن هرچه را که لایق خود و بزرگتر هایشان هست ، به دیگران نسبت داده اند.

توضیح این نکته حائز اهمیت است که اگر درگذشته جایزه ی نوبل اعتبار وارزش معنوی ای داشت، حالا اینطور نیست واین جایزه درحال حاضر عمدتا به کسانی داده میشود که درخدمت نظام سلطه وجور وستم جهانی باشد وازاین رو ، بیانیه ی این روسپیان سیاسی درپوشش برندگان جایزه ی نوبل نه تنها اعتباری ندارد، بلکه دردرجه ی اول ودرماهیت قضیه برعلیه شخص وجریانی است که این بیانیه بنفع آنها صادر شده است.

این روسپیان سیاسی زمانی ایران را به تولید سلاح هسته ای متهم کرده ومحکوم میکنند که اکثریت قاطع شان شهروند آمریکائی بوده واز این موضوع کاملا مطلعند که تاکنون فقط این آمریکا بوده که این سلاح مخوف را برعلیه مردم شکست خورده وتسلیم شده ی ژاپن درجنگ دوم جهانی بکار برد تازهر چشمی ازتمام ملل جهان بگیرد وآزمایش عملی ازاین سلاح ویرانگر خود کرده باشد.

آیا اینها نمیدانند که دربمباران سفره ی عراق ، بازهم آمریکا بود که ازبمب هایی ازاورانیوم رقیق تر شده استفاده نمود تا تلفات بیشتری ببآر آورده وبوته های مانع طغیان ریزگردها را ازبین برد که علاوه برخود عراق، توفان های شن ، کشورهای همجوار را هم دچار مشکلات سختی کرده است؟

اینها در زمانی وبطور مزورانه ای برای مردم ایران آرزوی آزادی ورفاه وتندرستی کرده اند که هیچ توجهی به مناسبات برده داری رجوی نمیکنند ونه تنها نمیکنند ، بلکه با گرفتن حق الزحمه های گزاف ، درپوشاندن جنایات رجوی وادامه ی هرچه بیشتر مناسبات ضدانسانی دراین تشکیلات هم جرم مسعود ومریم رجوی میگردند.

این فواحش سیاسی، زمانی که چشم بر داشتن صدها کلاهک اتمی رژیم صهیونیستی میبندند، ما را که صاحب حتی یک بمب اتمی نیستیم ، مجرم دانسته ومحکوم مان میکنند وازاین حیث است که ماهیت پلید واعمال ریاکارانه ی شان مورد نفرت ما ایرانی هاست!