09252022یکشنبه
Last updateچهارشنبه, 21 سپتامبر 2022 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

خانم رجوی برای فاشیسم کف وسوت میزند

ایا رجوی بخاطرشرایط سیاسی وتحلیل واستراتژی دراین نقطه قرارگرفته ؟ خیر ، ماهیت رجوی هیمن بوده وهست که بخاطرشرایط سیاسی انرا پنهان وعکس بخورد ملت میداد.....Ali Shirzad

-----------------------------------------------------------------

 خانم رجوی برای فاشیسم کف وسوت میزند

نشستی بنام کنفرانس سالیانه شورا برگزارکرده طبق معمول حرفهایی زده است که رژیم دربن بست سرنگونی وارد مرحله سرنگونی شده جامعه جوشان تظاهرات میلیونی کانونهای شورشی دماررژیم را دراورده و… درمقابل مقاومت به پیش اماده پرش برای سرنگونی تشکیلاتش منسجم ایدئولوژی مثل طوفان جهان را درنوردیده و….

این حرفها نیازبه توضیح ندارد حرفهای تکراری همیشگیست اما درهمین نشست صحبتهای دیگری هم دارد میگوید به افتخاراوکراین ورهبرمقاوم ان یک دقیقه کف وسوت میزنیم وبه نمایندگانش خوش امد میگوییم ومقاومت ما مثل مقاومت شما چهل سال است که درگیراست به رهبرمقاوم اوکراین درود میفرستیم و….
روزی میگفت داعش والنصره والترکستانی وال ایغوری وال ازبکستانی والسعود وال امارات ارتش ازادی سوریه هستند روزدوم میگفت همین ها عشایرانقلابی عراق تشریف دارند که اوباما وسایرادمخواران رهبران مقاوم ارتش ازاد وعشایرانقلابی  وانقلابی گری را از خانم کلینتون واوباما و… اموخته ودرمکتب انها اموزش دیده وبه کادرهای همه جانبه اسلام تبدیل شده اند امروزه انها برایش نان واب نمیشود بلکه حرفی بزند بزیان است تغییرمسیرداده وبه حمایت ازنئو نازی ها وفاشیست ها اقدام وبه انها پیوسته است تا درخوش خدمتی عقب نیفتد زیرا اب ونان وقدرت رویایی دراین توبره خلاصه میشود که خانم واقای رجوی بدون لحظه ای درنگ سرشون را درون توبره چپونده اند تا ازتوبره صهیونیزم حسابی هزارخواره خود را بچرخش دربیاورند.

این کف وسوتهایی که می بینید ومی شنوید نقطه اغازش همین جنب وجوش هزارخواره است برای چرخش فلسفه می بافد وایات قران تلاوت میکند دعای هنگ فاشیستی وادمخوارازووف رابه بازو میبندد وبرای رهبرش صلوات سه گانه میفرستد فقط رجوی انقلابی ترین فرد جهان است که ظرفیت چنین چرخشهایی را دارد ومیتواند دریک دقیقه ازداعش به ازووف برسد سوالی وجود دارد.

ایا رجوی بخاطرشرایط سیاسی وتحلیل واستراتژی دراین نقطه قرارگرفته ؟ خیر ، ماهیت رجوی هیمن بوده وهست که بخاطرشرایط سیاسی انرا پنهان وعکس بخورد ملت میداد خانم واقا خودشون فاشیستهای نابی هستند اب برای شنا پیدا نمیکردند امروزه که اب پیدا شده خانم شنای قورباغه رابنمایش گذاشته  وماهیت واقعی خود رابرملا کرده ، شکستها وبن بست وفلاکت سیاسی وایدئولوژیکی ست که وادارش کرد ماهیت واقعی وپنهان را عیان واشکارکند چون بی بته وابتراست مجبوراست به سایرین اویزان وچهره بنمایش بگذارد