09252022یکشنبه
Last updateچهارشنبه, 21 سپتامبر 2022 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

درمبارزه با کرونا، ایران وضع بهتری نسبت به ارباب رجوی دارد!

فرقه ی تبهکار ودروغگوی رجوی با قبول اینکه سویه ی 1میکرون دربسیاری ازکشورها هم شیوع پیدا کرده، گفته است که این نوع کرونا دردیگر کشورها بهصورت یک سرماخوردگی شدید عمل میکند و خطر جانی ندارد....covid 19

-----------------------------------------------------------------------------------------

صابر از تبریز20/05/1401

درمبارزه با کرونا، ایران وضع بهتری نسبت به ارباب رجوی دارد!

مسلم است که ایران ما درمواجهه با کرونا مقام اول جهانی را بدست نیآورده اما زمانی که مصمم شد با این پدیده ی عجیب ومشکوک مبارزه کند ، کار بزرگی انجام داد والبته کشورهایی هم بودند که میزان موفقیت آنها درمقایسه با ایران بیشتر وبهتر بوده که اتفاقا هیچ کدام ازاین کشورها جزوحامیان رجوی نبوده وعمدتا درمدار امپریالیزم جهانی که یکصد سالی است که با افول تدریجی امپراطوری بریتانیای کبیر، آمریکا سرکردگی آنرا بعهده گرفته ، قرار ندارند!

ازنظر قبول خسارت های سنگین کرونا، این آمریکاست که رتبه ی اول جهانی را ازاین حیث که با قبول بودجه ی نظامی یک تریلیون دلاری تنها مبلغ ناچیزی برای مبارزه با کرونا کنار گذاشته ، دراختیار دارد والبته فرقه ی رجوی با صرف تمام قوا وبرقراری سانسورهای شدید ، مانع آگاهی اسرای خود ازاین فاجعه ایست که درکشور ارباب اتفاق میافتد!

شواهدی دال در نقش آزمایشگاه های بیولوژیک امریکا درگسترش کوید 19درجهان وجود دارد وما هرگز ازرسانه های رجوی نخوانده ونشنیده ایم که ذره ی اشاره ولو توام با اما واگر منتشر شده باشد!

متاسفانه طی ماه های اخیر این بیماری که به اندازه ی قابل توجهی مهار شده بود ، باقدرت ومیزان کمتر ازگذشته شروع به انتشار مجدد کرده ودرکنار تمامی یا اقلا اکثر کشورهای جهان ، گریبانگیر ماهم شده است که این مسئله دستآویزی برای باند رجوی شده تا دربین مردم ایران ایجاد هراس کند.

فرقه ی تبهکار ودروغگوی رجوی با قبول اینکه سویه ی 1میکرون دربسیاری ازکشورها هم شیوع پیدا کرده، گفته است که این نوع کرونا دردیگر کشورها بهصورت یک سرماخوردگی شدید عمل میکند و خطر جانی ندارد.

خوشبختانه درکشور ماهم کرونا شبیه سرماخوردگی عمل میکند وخطر جانی وسیعی ندارد و وضعیت هرچه هم که باشد، بهتر از کشورهای متمدن وپیشرو؟؟!! است ویا اقلا بدتر ازآنها نیست.

رسانه های رجوی بطور وقیحانه ای ادعا دارند که ایران ازواکسن های قلابی وغیر معتبر استفاده میکند که دروغ بیشرمانه ایست وتاکنون حتی سازمان بهداشت جهانی هم رسما اعلام نکرده که کدام نوع واکسن ها معتبر و چه دسته ای ازآن معتبر نیست.

درجای دیگری ازنوشته ی کرونایی این فرقه ی ضدملی مطرح شده که دولت ایران بطورعمد به گسترش کرونا کمک میکند تا جلوی قیام مردم را بگیرد که حرف مسخره وابلهانه ایست.

چرا که انتشار وسیع کرونا سبب تراشیدن هزینه های زیاد برکشور وفشار بربودجه ی عمومی میشود واین البته که بنفع دولت که من ابدا با خوب وبد بودنش کاری ندارم وحتی مخالف بعضی سیاست هایشمیتوانم باشم، نمیتواند باشد .

صحبت ازواکسن های مورد استفاده درایران وقلابی بودن آنها بمیان امده که درجواب باید گفت که ایران ازیکصد سال پیش- یا بیشتر صاحب واکسن سازی معتبر پاستور بوده ودرساختن واکسن مهارت های نسبی لازم را دارد ودر راستای ارتقای دانش خود چند سالی با کشور انقلابی کوبا که دردهای مشترک زیادی با ما دارد و ازعلم پزشکی قابل مطرح درجهان برخوردار است ، تشریک مساعی کاملی درامر ساخت واکسن کرونا داشته وتصورکلی آنست که دراین راستا، دانش فنی خود را درحد تامین نیازهای کشور ارتقاء داده است.

همچنین حرف وحدیث هایی ازغارت مردم با ساخت وعرضه ی واکسن بمیان امده که عجیب است.

عجیب ازآن لحاظ که درایران وجهی از مردم بابت تزریق واکسن گرفته نمیشود وحتی اگر لازم باشد، بدون تمنای پولی، اکیپ های تزریقات در محل زندگی بیمار بدحال ویا درکنار اتوموبیلی که این بیمار سوار آن شده ، حاضر میشود.