09252022یکشنبه
Last updateچهارشنبه, 21 سپتامبر 2022 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

بازانتشار یاوه ها، علاج درد مجاهدین خلق نیست!

رسانه های رجوی این شایعات را که توسط امپریالیزم رسانه ای ومخصوصا بخش فارسی زبان آن با شدت وحدت تمام منتشر شده، درهوا قاپیدند و درخدمت تبلیغات ضدایرانی خود قرار دادند.....Bolton maryam

-----------------------------------------------------------------------

صابراز تبریز22/05/1401

بازانتشار یاوه ها، علاج درد مجاهدین خلق نیست!

موضوع این یادداشت کوتاه عبارت ازآنست که گویا یک شهروند ایرانی ، با یکی ازاهالی آمریکا درشبکه های اجتماعی آشنا شده وبطور احمقانه ای باو پیشنهاد داده که درمقابل دریافت کمی بیش از دویست هزار دلار، جان بولتون را که زمانی سفیرآمریکا در سازمان ملل متحد وبعدها مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ بوده به قتل رساند و برای آغاز کار بهتر است که عکس هایی ازاین نئوکان خونریزآمریکائی تهیه کرده ودراختیار او قرار دهد.

توگویی که جان بولتون چهره ای ناشناخته بوده و نمیتوان عکس های متعدد اورا با یک جستجوی ساده دراینترنت پیدا کرد!

ازاین روست که مسخره بودن این کار ازهمان پیشنهاد اول قابل مشاهده است.

آن امریکائی موهوم که قرار بوده مقدمات کار ترور این مقام خونخوار امریکائی را فراهم کند، بلافاصله اف.بی.آی ( پلیس سیاسی- امنیتی داخلی آمریکا ) را درجریان امر قرار میدهد ویک مامور اف.بی. آی درارتباط منظم با این ایرانی مشکوک قرار میگیرد وبده وبستان ها شروع میشود که تنها یکصد دلار- بله یکصد دلار- به این مامور ارسال میشود وچون تروری انجام نمیگیرد- وقرار هم نبود که اجرا شود- بقیه ی پول که دراصل تمامی پول است ، به حساب این آمریکائی که اینک یک مامورپلیس است ، واریز نمیگردد!!

بدین ترتیب دستگاه عریض وطویل اف. بی.آی و وزارت دادگستری آمریکا با آن عظمت وابهت ظاهری شان درمعامله ی؟! مبهم وحقیری وارد میشوند که مبلغ معامله- آنهم درصورتی که واقعا معامله ای روی داده باشد - فقط یکصد دلار است!!!

آیا رفتار اینقدر سبک سرانه ی پلیس ودادگستری آمریکا وابراز تشکر های جان بولتون به این صحنه سازان ازبابت اینکه با اقدام بموقع خود جان اورا نجات داده اند ، نشانه هایی ازافول تدریجی این بزرگترین وغدارترین امپراطور تاریخ بشریت ارائه نمیدهد؟

البته ترور کذائی دیگری هم درکار بوده که مربوط به مایک پمپئو ( وزیر خارجه ی سابق آمریکا) میباشد و حق الزحمه ی کسی که به پیشنهاد این ایرانی مشکوک قرار بوده این فرد را ترور کند، مبلغ گزافی درحد یک میلیون دلار بوده است؟؟!!

احتیاج به تیزهوشی خاصی نیست که دانسته شود که این خزعبلات درراستای ترویج ایران هراسی بوده وتصادفا این دومقام آمریکائی هردو از حامیان اصلی مجاهدین خلق میباشند.

رسانه های رجوی این شایعات را که توسط امپریالیزم رسانه ای ومخصوصا بخش فارسی زبان آن با شدت وحدت تمام منتشر شده، درهوا قاپیدند و درخدمت تبلیغات ضدایرانی خود قرار دادند.

البته بفاصله ی کمی، درباره ی سوء قصد به جان مسیح علی نژاد هم بلوایی براه انداخته شده بود که رسانه های رجوی این خبر سرتاپا دروغ را منتشر نکردند.

چرا که مجاهدین درته قلب خود این خانم را هم آلترناتیو و ازرقبای اصلی خود میدانند ومصلحت نبود که اورا آنتنی کنند!

خاک برسر سازمانی که خود را بزرگترین سازمان سیاسی ایران ویگانه آلترناتیو دموکراتیک میداند وعملا اینهمه ازرضا ربع پهلوی و خانم علی نژاد واهمه داشته ورازبقای خود را درنشر اکاذیب مهوع میداند!