09252022یکشنبه
Last updateچهارشنبه, 21 سپتامبر 2022 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

آلترناتیوی که ازسایه ی خودش هم میترسد!

جریان منحط ومستبدی که هیچ حقی برای اعضایش قایل نیست وبرای جلوگیری ازجداشدن هریک ازآنها اقدامات شدید نظارتی انجام داده و میزان این نظارت را تاحد برقراری یک حکومت نظامی تمام عیار ارتقاء میدهد....Maryam Rajavi Parishan

-----------------------------------------------------------------

صابراز تبریز25/05/1401

آلترناتیوی که ازسایه ی خودش هم میترسد!

واضح است که سخن ازفرقه ی رجوی است.

جریان منحط ومستبدی که هیچ حقی برای اعضایش قایل نیست وبرای جلوگیری ازجداشدن هریک ازآنها اقدامات شدید نظارتی انجام داده و میزان این نظارت را تاحد برقراری یک حکومت نظامی تمام عیار ارتقاء میدهد.

برابر اخبار منتشره درفضای مجازی ، باند رجوی که مواجه با ریزش های تشکیلاتی شده، علاوه بر اقدامات تامینی چند دهه ای که دردرون وبیرون حصارهایش جاری وساری بوده ، اخیرا اقدام به برپائی گشت شبانه روزی درداخل وپیرامون قلعه ی مانز نموده تا هیچ فردی فرصت جدائی ازاین سازمان جهنمی را نداشته باشد!

با این کثافت معده و موقعیت بسیار شکننده است که قلم بدستان آن همراه روسپیان سیاسی که تعدادشان فراوان است وهرجریانی بسته به میزان پولش میتواند این روسپیان سیاسی را دراختیار داشته باشد ، بطور مکرر وخستگی ناپذیری اعلام میکنند که سازمان استحاله یافته ی مجاهدین آلترناتیوی آنهم ازنوع دموکراتیک اش میباشد!!

درنوشته ای ازاین باند رسوا که به نوعی جمعبندی نتایج مراسم خیمه شب بازی مریم رجوی ( کهکشان) است ، به اظهارات روسپیان سیاسی که همان برخی مقامات سابق کشورهای مختلفی هستند که ازاول هم ایران ستیز بوده اند ، پرداخته شده است.

مثلا یکی ازاین بی وجدان ها که پول را جایگزین وجدان، شرف وخدای خود قرار داده ، گفته است :

" جامعهٔ بینالمللی باید در کنار خواست مردم ایران برای یک جمهوری دمکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت بایستد ".

البته منظور ازجامعه ی بین الملل دولت هایی هستند که سلطه ی آمریکا را پذیرفته اند ویا قسمت هایی ازمردم جهان هستند که براثر تبلیغات رسانه های صهیونیستی مسلط برجهان مسموم شده اند وگرنه دولت هایی که اکثریت مردم جهان را نمایندگی میکنند درامور داخلی ما دخالت نکرده و نوع خاص حکومت را برما تحمیل نمیکنند!

ویا :

" غرب باید از این مقاومت سازمانیافته حمایت کند که قدرتمند و متعهد بهدموکراسی است ".

خواننده ی محترم!

آیا دروغی وقیح تر ازاین شنیده اید وقبول میکنید که درزمانی ابتدائی ترین حقوق اعضای این تشکیلات با شدیدترین وجه ممکن نابود میشود ، چنین ادعایی میتواند درمیان باشد.

ضمنا مگر غرب از مستبدین آدمخوار که دشمن دموکراسی هستند، حمایت نمیکند؟

ونیز:

"یک آلترناتیو واقعی وجود دارد ".

من بارها نظر صریح خود را که این نظر متکی به تحقیقات زیاد است اعلام کرده ام که با توجه به اوضاع جهانی وتوازن نیروی موجود درایران، درشرایط فعلی آلترناتیوی جز چند پاره شدن ایران وجود ندارد والبته رژیم صهیونیستی هم چنین وضعیتی را میخواهد!

ضمنا سخنان امسال روسپیان سیاسی تغییر مختصر نسبت به سالهای قبل کرده وآن عبارتست از این است که این بار به آنها توصیه شده که ازسلطنت طلبان که مجاهدین آنها را رقیب اصلی خود میدانند، ابراز برائت کنند وتقریبا همگی بگویند که درمقابل مریم که مدره معرفی شده ، سلطنت طلبان عددی نیستند...

طفلک مریم!

هنوزازشر سلطنت طلبان رها نشده ، رقیب بی چشم ورویی بنام مسیح علی نژاد دربرابرش قد علم کرده که البته بخاطر شناعتی که این مسئله دارد ودرراستای تحقیر خود میداند، رسانه های رجوی ازطرح موضوع وبیشتر مطرح شدن خانم علی نژاد ، خودداری میکنند!