10222020پنج شنبه
Last updateچهارشنبه, 21 اکتبر 2020 8pm

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

مریم رجوی پست تر از ملکه اعتضادی است

 

یعنی مجاهدین خلق که نزدیکترین افراد خود را دراسارتی با شرایط سخت تر از اسرای جنگی نگه میدارند وهراطلاعات بدست آمده از ایران را همراه با شاخ وبرگ های فراوان دراختیار قسی القلب ترین دشمنان مردم ایران وجهان قرار میدهند ، استقلال طلب وآزادیخواه هستند؟؟!! لعنت به دروغگو! ضمنا جنگ بنفع حاکمیت ایران............Maryam wa masoud ARAYESH

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سیزدهم اکتبر 2020

مریم رجوی پست تر از ملکه اعتضادی است

مجاهدین مصدق نیستند اما مریم رجوی پست تر از ملکه اعتضادی است.

برای بی اثر کردن برنامه هایی که بمناسبت هفته ی دفاع مقدس در رسانه های ایران اجرا میشد ونیز ابراز خشم ازمصاحبه ی تعداد کمی از اسرای جنگیکه به نحوی ازانحاء دراختیار رجوی قرار گرفته و رجوی آنها را بعنوان نیروهای دست دوم خود به کارهای شاق واداشته بود، رسانه های این گروه مکار و وطن فروش ، تحمل خود را ازافشاگری های مربوطه ازدست داده ، ومطلب پشت مطلب است که درجهت وارونه نشان دادن حقایق وابراز خشم حیوانی خود منتشر میکنند.

دریکی ازاین نوشته ها چنین آمده است :

فاشیسم مذهبی حاکم و غارتگران حامی آن، با آلترناتیوی که پرچم استقلال و آزادیخواهی میهن را محکم و تسلیمناپذیر در دست نگهداشته است، سرجنگ دارند و دروجود آن، رؤیای خود برای چپاول سرمایهها و کشیدن تسمه از گرده مردم ایران را بربادرفته میبینند. همچنانکه سواریگرفتن از مهرههایی همچون کاشانی،شعبان بی مخ، رمضان یخی و ملکه اعتضادی، ناشی از کینهورزیهای آنها علیه مصدق بزرگ بود که پرچم استقلال و هویت ملی ایران را در دست داشت، نه وزن و اعتبار خودشان “.

یعنی مجاهدین خلق که نزدیکترین افراد خود را دراسارتی با شرایط سخت تر از اسرای جنگی نگه میدارند وهراطلاعات بدست آمده از ایران را همراه با شاخ وبرگ های فراوان دراختیار قسی القلب ترین دشمنان مردم ایران وجهان قرار میدهند ، استقلال طلب وآزادیخواه هستند؟؟!!

لعنت به دروغگو!

ضمنا جنگ بنفع حاکمیت ایران نیست و ناگزیر سرجنگ ندارند وبجای آن صلح وآرامش را بهترین راه مقابله با مشکلات مردمی میدانند که بنفع حکومت شان است.

ضمنا باوجودی که شما مصدق نیستید ودشمن آرمان های استقلال طلبانه ی ایشان میباشید ، اما ازحق نباید گذشت که مریم رجوی در رذالت و هرزگی، چند سرو گردن بالاتر از ملکه اعتضادی ها وآژدان قیزی ها قرار دارد!

بازهم :

بهکارگیری مزدورانی که سالهاست به استخدام وزارت اطلاعات درآمده‌‌اند مانند مسعود خدابنده، ایرج مصداقی و نوچهای بهنام سیامک نادری، هنوز با عناوینی مانند «عضو سابق مجاهدین» و نه «مزدور فعلی وزارت اطلاعات»، بیانگر همین نیاز و محتوای ضدملی نیات استعماری ارتجاعی علیه آلترناتیو مردمسالار و زمینهسازی برای کشتار آن است “.

صرف افشاگری این وآن برعلیه جنایات باند رجوی ، بمعنای دراستخدام وزارت اطلاعات بودن نیست و من لااقل مهندس خدابنده بعنوان مدیر عامل انجمن نجات را میشناسم که همواره میگوید که مجاهدین عددی نیستند که من بخواهم برعلیه آنها عمل کنم وکارهای من صرفا درخدمت کم کردن آلام خانواده ها وکمک به کسانی است که زمانی دوستان وهمبندان من بودند وازاین رو اقداماتم جنبه ی حقوق بشری داشته وقصد انتقام گیری درآن راه ندارد واین نقطه ی ضعف مسعود ومریم است که هیچ اقدام انسان دوستانه را بر نمیتابند.

ونه تنها بر نمیتابند ، بلکه دشمنی تمام عیاری با آن کرده و به ترور شخصیتی روی میآورند که این یکی گناه من نیست.

ضمنا چطور میشود زمینه سازی هایی نمود که در فاصله ی 6000 کیلومتری نیروهای رجوی را کشتار نمود؟؟!!

درادامه :

چنین مزدورانی حقیقتاً باید، حیات خائنانه خودرا نیز مدیون مجاهدین بدانند که بقول مدرس بزرگ، تنها بهواسطه آن، از جانب ارتجاع و استعمار پذیرفتهشده و جیره داده میشوند و در برنامههایی با اهداف آشکار و پنهان ارتجاعی و استعماری، نقش مهرهای کثیف و خائن علیه آرمانهای والای مردم ایران برای رسیدن به آزادی به آنها واگذار میشود “.

من بغیر از آقای خدابنده ، شناختی ازبقیه ی افرادی که زیر ضرب شما قرار گرفته ندارم ولی این را میدانم که او باتخصص بالایی که درامور فنی دارد، میتواند درآمد بیشتر و زندگی راحتتر وکم دغدغه تری داشته باشد که با گذشتن ازاین راحت طلبی ها راه دفاع ازحقوق تعدادی ازهموطنان خود را بر گزیده وکاری کرده که وظیفه ی هرفرد انسان دوستی است که البته این راه هزینه هایی دارد که امیدواریم این هزینه ها اورا درهم نشکسته و کما کان همراه خانواده های مظلوم باشد.