10222020پنج شنبه
Last updateچهارشنبه, 21 اکتبر 2020 8pm

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

حمایت آشکارشخص رجوی ازاوباش

 آیا اعضای فرقه که با بدترین رفتارهای ضد انسانی که فرمانش را خودت صادر میکردی مواجه بودند، مرتکب چه گناهی شده بودند؟ به ناموس مردم حمله کرده بودند؟ به مال و حریم شخصی مردم تجاوز کرده بودند؟ چرا و به چه دلیل هر روز و هرساعت اعضای خود را به چهار میخ میکشیدید؟

 -----------------------------------------------------------------------

 سید امیرموثقی – آلمان – 15 اکتبر2020

 حمایت آشکارشخص رجوی ازاوباش

مسعود رجوی در یک لاشخوری تمام عیار مجازات اراذل و اوباشانی که درخیابان‌ها برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد میکنند را حرکتی ضد انسانی خواند و محکوم کرد و از عموم مردم و بطور خاص جوانان خواست تا با هر امکانی ولو باپرتاب سنگ مانع از این عمل ضد انسانی شوند.

من به عنوان یکی از هزاران جداشده از مسعود رجوی سئوال میکنم:

 چرا در کمپهای مخوف مجاهدین درعراق با سرکوب و خفقان تحت عنوان عملیات جاری و غسل هفتگی وغیره با مخالفین و کسانی که خواهان جدایی بودند بر خورد ضد انسانی میکردید؟

مگر شما فردی را که خواهان جدایی بود، از جمله خود من را، در میان صدها نفر نچرخاندید؟

با مشت و لگد و تف و با فریاد های خائن خائن گفتن ها مارا به زندانهای انفرادی نفرستادید؟  مگر مارا به زندان ابو غریب نفرستادید؟

چرا و به چه دلیل شما امروز آنوقت مدعی عمل ضد انسانی با اراذل و اوباشانی می شوید که به زنان و دختران بی دفاع حمله میکنند وآنهارا مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و ‌وسایل شخصی انهارا چپاول میکنند و با سلاح سرد و گرم آنها را به مرگ تهدید میکنند؟  

چرا وبه چه دلیل این جنایت هارا میبینید و آنتنی میکنید اما جنایت‌ها و وحشیگری های درون فرقه را در قرن بیستم نمی بینید؟

آیا اعضای فرقه که با بدترین رفتارهای ضد انسانی که فرمانش را خودت صادر میکردی مواجه بودند، مرتکب چه گناهی شده بودند؟ به ناموس مردم حمله کرده بودند؟ به مال و حریم شخصی مردم تجاوز کرده بودند؟ چرا و به چه دلیل هر روز و هرساعت اعضای خود را به چهار میخ میکشیدید؟

 شما ضد بشرنیستید، شما ضد انسان وانسانیت نیستید. شما از نظر من و مردم کشور من از شاه و شیخ هزاران بار ضدبشر تروارتجاعی ترهستید ای ننگ بر شما خائنین ضد بشر

سید امیرموثقی – آلمان – 15 اکتبر2020