01282021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 28 ژانویه 2021 7am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

رجوی با چه بحرانهایی روبروست

سازمان مجاهدین برهبری مسعود ومریم رجوی با چه بحرانهایی روبروست وایا بحرانها راه حل وعلاجی دارند دراین مجموعه نوشتارها میخواهیم به بحرانها بپردازیم ونشان بدهیم که ایا علاجی برای انها متصوراست یا اینکه بدون علاج هستند وتاثیرات بحرانها چی بوده وبکجا خواهد رسید..........Ali Shirzad

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد  ،

رجوی با چه بحرانهایی روبروست

سازمان مجاهدین برهبری مسعود ومریم رجوی با چه بحرانهایی روبروست وایا بحرانها راه حل وعلاجی دارند دراین مجموعه نوشتارها میخواهیم به بحرانها بپردازیم ونشان بدهیم که ایا علاجی برای انها متصوراست یا اینکه بدون علاج هستند وتاثیرات بحرانها چی بوده وبکجا خواهد رسید.


یک : بحران هویت ، دو بحران مشروعیت ، سه بحران سیاست واستراتژی ، چهاربحران تشکیلاتی ، پنج بحران سن وسال ، شش بحران کمبود نیرو وعدم جذب نیروی جدید ، هفت بحران دوری ازمرزوزندگی دراروپا
یک بحران هویت : وقتی بحث ازهویت میکنیم هویتی ست که ازدل جامعه وفرهنگ ان ومبتنی برذات انسان بیرون امده باشد هویتی که اینگونه شکل نگرفته باشد هویت اجتماعی نیست بلکه هویت فردی وسازمانی یا حزبی ست که بدلیل همخوان نبودن با فرهنگ وتاریخ هرملتی اسم ان هویت سازمانی وشخصی وفاقد اعتباروکارایی ست چون جامعه انرا نمی پذیرد که خودش رابی هویت کند هویت وفرهنگ ما ایرانی ها اعتباری هفت تا ده هزارساله دارد فرهنگ وتمدن ایرانی اولین فرهنگ وتمدن جهانیست که تمامی فرهنگها وتمدنها نشات گرفته وانشعاب ازهمین فرهنگ است یعنی ایران پایتخت فرهنگی وتمدنی وهویتی تمامی جهان است بهمین دلیل هم دشمنان سعی درازبین بردن ان دارند.

 تا این فرهنگ وتمدن پابرجاست کسی نمیتواند برتمدنها وفرهنگها تسلط کامل داشته باشد که مفصل دراین باره درشبکه های اجتماعی نوشتم دراینجا به همین مقداربسنده میکنم فرهنگ وهویت ایران ازدسترنج تاریخی صدها میلیون ایرانی بدست امده وبرای حفظ ان کسی نمیداند چندصد میلیون انسان قربانی واواره شده تا ماندگاری خود را حفظ کرده است فرهنگ ما با سه تهاجم بنیان کن نظامی وسیاسی وفرهنگی که کشوررا اشغال کرده اند وهزاران تهاجم کوچکتربرای نابودی روبرو بوده گرچه تاثیرات اندکی داشته ولی هیچ کدام نتوانسته اند فرهنگ را بنیادین نابود کنند بلکه خود دران هضم وحل شده اند به پشتوانه همین فرهنگ وتمدن است که امروزه هرایرانی سرخود رابالا میگیرد ودربرابردشمنان بهرشکلی سینه سپرکرده وبه ان افتخارمیکند وقلب دشمنان را بدرد میاورد اقای رجوی خود را ازاین فرهنگ وتمدن جدا وبرای خودش فرهنگ وتمدنی میخواست ایجاد کند البته منظوراین نیست که تعغییروتحولات نباید باشد هرگونه تعغییری باید برپایه همین فرهنگ شکل بگیرد.

ولی اقای رجوی فرهنگ وتمدن ایرانی را اثارشاه وشیخ میدانست بما میگفت چون شما ازجامعه امده اید فرهنگ جامعه وشاه وخمینی رایدک میکشید ، ازپایه فرهنگ وتمدن ایران راقبول ندارد انرا درفردیت وجنسیت ومسایل جنسی خلاصه میکند فرهنگی که بخورد ما میداد اسمش را گذاشته بود فرهنگ وتمدن توحیدی وناب انقلاب مریم ، فردیت وجنسی جزذات انسان است نمیشود جدا کرد بهمین دلیل وقتی میخواهد جدا کند خود رابا بحرانهای عدیده روبرو میکند عمل وراه درست برسمیت شناختن این دوویژگی ذاتی انسان وعمل به قوانین انها واصلاح اشکالات است که عملی زمان بروطاقت فرسا ونیازبه زمان بسیارطولانی دارد فرهنگ را نمیشود میانبرحل کرد ولی اقای رجوی با طرد ورد وبیرون انداختن دو ویژگی وتابو کردن انها میخواست حل کند درنتیجه نیروها صاحب درونی متناقض ونا متجانس بودند ازیک طرف نمیتوانستند ونمیشد ازفرهنگ جدا شد یعنی خانواده وعشق وعواطف وروح وروان شکل گرفته براساس فرهنگ وتمدن باستانی وذات انسان را ازخود دورکرد شدنی نبود وهیچ کس هم نمیتواند اینگونه باشد ازطرف دیگرنمیتوانستند فرهنگ یا همان انقلاب ایدئولوژیک رجوی را که سواربرپایه های غیرواقعی که منطبق با ذات انسانها نبود را قبول وخود را دران حل وهضم کنند درنتیجه ادمها موجوداتی متناقض وپا درهوا بودند نه راه پس داشتند ونه راه پیش.

بیشتردرگرداب وباتلاق رجوی ساخته فرو رفته وبی هویت میشدند دردرون مجاهدین هیچ هویتی وجود ندارد ، رجوی بشدت با بحران هویت روبروست خیلی ازمشکلات ازهمین بحران بی هویتی بیرون میاید ازهرفردی سوال شود میگوید این فرهنگم این تاریخم این هویتم ، بنده صدها بارازمجاهدین ازطیفهای مختلف درطی سالیان سوال کردم که هویت مجاهد چیست وبرداشت شما چیه تنها حرفی که میزدند هویت ما خواهرمریم وبرادرمسعود است هرگز یکی پیدا نشد بگوید این هویت رجوی ساخته چیست چون تعریف و پایه واس واساس ندارد مبتنی برتاریخ وبرامده ازدل وفرهنگ جامعه وذات انسانی نیست ، اقای رجوی فرهنگ وتمدن اجتماعی وتاریخی نیروها را تبدیل به فرهنگ وتمدن چهل پنجاه ساله شخصی وسازمانی کرد