مریم رجوی:تیک تاک تحویل سال سرنگونی(خوابهای طلایی )

اولین وعده این فرقه جدایی دین از دولت است شما در قرارگاه اشرف ادمها را به سه قسمت در سه جای متفاوت سازماندهی کرده بودید یک دسته مارکسیسها بودند که مسول انها اسدالله مثنی بود یک دسته بلوچ ها بودند که سنی بودند و نمیدانم مسول انها کی بود ودسته سوم بقیه بودند.........Homayoun Kohzadi

-----------------------------------------------------------------------------------------

همایون کهزادی،انجمن یاران ایران،بیست و هشتم مارس،۲۰۲۱

مریم رجوی:تیک تاک تحویل سال سرنگونی(خوابهای طلایی )

وقتی که مریم رجوی پا جای پای مسعود رجوی میگذارد بیشتر از این نباید انتظار داشت مسعود رجوی از روز اول برای فریب وجلب اعتماد چه در زمان صدام وچه بعد از ان هرساله شعاری داشت به اسم امسال ساله اخره با این حرف اعضای ناراضی از یک سو دولت عراق از یک سو شخصیتهای سیاسی از یک سو را فریب میداد وهمه هم فکر میکردند.

که واقعا خبری است زیرا به قول خودشان رهبر مقاومت هر تحلیل یا حرفی بزند همان است امروزه که مسعود رجوی نیست مریم رجوی همان حرفها و وعده های توخالی را به اعضای ناراضی واسیران دربند ومردم واندک هوادارانش بازگو می کند.

اولین وعده این فرقه جدایی دین از دولت است شما در قرارگاه اشرف ادمها را به سه قسمت در سه جای متفاوت سازماندهی کرده بودید یک دسته مارکسیسها بودند که مسول انها اسدالله مثنی بود یک دسته بلوچ ها بودند که سنی بودند و نمیدانم مسول انها کی بود ودسته سوم بقیه بودند  در رابطه با ازادی واین حرفها که حضور معرف هست برای همه فقط خودتان ازاد بودید که حرف بزنید وبقیه باید گوش میکردند  در رابطه با برابری زن ومرد هم که دیگر زبان زده عام وخاص است

بگذریم از اینها از روزی که سازمان به منطقه امده تا همین امروز سالی نبوده که سران فرقه ورهبری این فرقه امسال ساله اخره را وعید نداده باشن وخوب نتیجه اش معلومه که امروزه در البانی هستند البته در برخی موارد درست بوده مثلا برای اخراجشان در عراق صدق میکرد یا برای هجوم گسترده ریزش نیرو اما نمیدانم دوباره با چه رویی دم از سرنگونی و ساله اخر میزنندخوب البته اگر این را نگویند کسی دیگر در قرارگاه باقی نمیماند.

برای نگاه داشتن اسیران و ناراضیان مجبور به دروغ گفتن هستند انهم دروغی از نوع قیامهای مردمی و شورشی در داخل ایران،

اصلا در داخل ایران کسی شما را نمیشناسد که بخواهد جانش را برای شما به خطر بندازد.

زیرا جنایات و وطن فروشی شما برای دشمنان ایران و ایرانی از کسی پنهان نیست و میدانند باعث این همه بدبختی سازمان رجوی بوده و می باشد.