قرارداد با چین نشانه مرگ سیاسی آقا وخانم رجویست

اشرف ازمایشگاه کوچک برده وکنیزداری بود ارزوها به تمام وکمال بگل نشست برنامه ریزی های سالیان دود شد ، موقع حسابرسی ست بجای قلقه حرفهای دیگران لطفا یک تحلیلی درباره تفاهمنامه بده ، چرا با هرکس وناکسی برعلیه ملت اقدام کردی نتیجه چی شد ؟......Ali Shirzad

---------------------------------------------------------------------------------------

علی شیرزاد، وطنم ایران، 29.03.2021

قرارداد با چین نشانه مرگ سیاسی اقا وخانم رجویست

ایران وچین تفاهم نامه 25ساله امضا کردند که رئوس کلی وبندهای ان منتشرشد تا بخواهد درهرزمینه ای اجرایی شود نیازبه قراردادهای متعدد دارد که هنوز وارد قراردادها نشده اند دراین وسط طبق معمول وانتظارچهار دسته برعلیه ان شروع به فحاشی ولجن پراکنی کرده اند یک ایرانی های خارج کشوری عاشق امریکا ، دو خود امریکا ازریز ودرشت تا بایدن لیدرجنایتکاران جهانی ، سه گروه ها واحزاب چپ وراست یا مدعیان اپوزیسیون ازجمله اقا وخانم رجوی ، چهاراصلاح طلبان قلابی.


فقط امروز صبح بیش ازهفت خبردرباره قرارداد با چین نوشته وانواع حرفها برعلیه ان زده است ببینیم چرا اقا وخانم اینقدربراشفته ودیوانه شده اند
قرارداداستعماری که مخالفین مدعی ان هستند نیست بنده مقالات درباره این قرارداد ازنظرحقوق بین الملل راخونده ام درهیچ بند ان وابستگی استنباط نمیشود چنین چیزی نیست ، مهمتر این قرارداد براساس نیازطرفین بهم بسته شده نمیتواند استعماری باشد ، فواید بسیاری برای ایران دارد یک اقتصادی وسرمایه گذاری کلان است راه ایران رابه پیمانهای اسیای شرقی بازوبعنوان قطب مهم یک کمربند یک جاده تبدیل میکند بنادرایران فعال میشود ، با این قرارداد پایه های پیمانهای منطقه ای ریخته شد که روسیه هم دراین پیمان است ، ایران با متحد قوی وبین المللی که جایگاه امریکا رادرجهان تصاحب کرده رابطه استراتژیک برقرارکرده که ازسقوط ساسانیان تا به امروز درسیاست ایران گم بود ،  قرارداد دیوارهای تحریم امریکا را فرومیریزد حداقل بی اثرمیکند.

راه ایران درشرکت درسوئیفت چین روسیه که امروزه پانزده کشوربطورازمایشی درحال کارهستند راباز میکند دراین سوئیفت دلارکنارگذاشته شده وایران میتواند با کشورهای این بلوک رابطه بانکی داشته باشد ، مهمترین موضوع دوران غرب روبه پایان وقدرت به اسیا منتقل میشود که دراینصورت بازایران یکی ازقدرتهای اصلی ان است ،  قدرت منطقه ای مقابل غرب شکل گرفت ، جهان چند قطبی  ظهورکرد وازامروز دیگرنمیتوانیم جهان را تک قطبی درنظربگیریم و…به دلایل فوق است که بایدن گفت باعث نگرانی ست تحلیل گران غربی قرارداد را فروپاشنده دیوارتحریم وچالش برای امریکا خوندند ،  این پیام رابرای اقا وخانم دارد که بازی چندین ساله با عربها وصهیونیزم وغرب برعلیه ملت ایران بهم خورد خیلی سرمایه گذاری کرده بود که ازتحریمها وفشاراقتصادی روی مردم درداخل اغتشاش بوجود بیاید تروریزم وارد شود کشوررا تکه تکه کنند تا شاید به اقا وخانم بقول خودشون چادری درخاوران برسد همانجا کپه مرگشون رابگذارند وبروند ویا اینکه امریکا ایران را مثل لیبی کند اقا وخانم صاحب استادیوم برده داری شوند ملت ایران را مثل امروز لیبی دست بسته به استادیوم برده داری وکنیزی برده به کشورها صادرکنند اشرف ازمایشگاه کوچک برده وکنیزداری بود ارزوها به تمام وکمال بگل نشست برنامه ریزی های سالیان دود شد ، موقع حسابرسی ست بجای قلقه حرفهای دیگران لطفا یک تحلیلی درباره تفاهمنامه بده ، چرا با هرکس وناکسی برعلیه ملت اقدام کردی نتیجه چی شد ؟ جواب ملت رابده رابطه با ادمخواران برای چی بود ؟ رابطه با تروریستهای داعش والنصره وکثافتهای اردوغان درسوریه برای چی انجام میشد ؟ چرابرعلیه بیست میلیون یمنی وکودکان وزنان گرسنه واستخونهای بیرون زده شب وروز وراجی میکنید اهای جنایتکاران طرفدارتحریم وحمله نظامی  با این قرارداد همه برباد فنا رفت هرکس برعلیه ملت ایران بهرنامی اقدام کند عاقبتی بهترازاقا وخانم رجوی پیدا نخواهد کرد داد فغانها بخاطرمرگ سیاسی اقا وخانم رجوی ست