04112021یکشنبه
Last updateیکشنبه, 11 آوریل 2021 7am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

از اشرف صدام  تا تیرانای آلبانی،خیال خام فرقه رجوی در چهارشنبه سوری 

میگویند خدا جای حق نشسته است یعنی اینکه نگاه کنید به چند سال پیشه فرقه رجوی زمانی که در عراق برو بیایی داشتند زمانی که با تانک وتوپ میتوانست در هر نقطه ای از عراق تردد کند میتوانست هر بلایی سر اسیران دربند خودش بیاورد میتوانست صداها را در گلو خفه کند میتوانست............Saeed Nasseri 09.16.52

----------------------------------------------------------------------------------------------------

سعید ناصری،انجمن یاران ایران،سوّم،آوریل،۲۰۲۱

از اشرف صدام  تا تیرانای آلبانی،خیال خام فرقه رجوی در چهارشنبه سوری 

میگویند خدا جای حق نشسته است یعنی اینکه نگاه کنید به چند سال پیشه فرقه رجوی زمانی که در عراق برو بیایی داشتند زمانی که با تانک وتوپ میتوانست در هر نقطه ای از عراق تردد کند میتوانست هر بلایی سر اسیران دربند خودش بیاورد میتوانست صداها را در گلو خفه کند، میتوانست عملیات کند وبه صدام اطلاعات بفروشد اما ببینید چی شد اگر همین فرقه ادعای حق ومبارزه میکنند واقعا حق بود ایا به اینجا کشیده میشد در عرض چند ماه همه داروندارش یعنی سلاحهایش را امریکایی ها گرفتند بعد از ان دولت عراق کلی از انها را ازبین برد.

بعد انها را به جای دیگری منتقل کرد ودر انجا هم در زمان نوری مالکی همه را اخراج کردند وبه البانی فرستادند در البانی هم نصف بیشتر اعضایش را هم از دست داد وهمه از این فرقه جدا شدند وحالا علی مانده با حوضش وشیرازه انها از هم پاشیده شده وکنترل از دستش در رفته ونمیداند چگونه انها را جمع وجور کند همه اینها تاوان خیانت ووطن فروشی وبه کشتن دادن جوانان ایران وایرانی بود وهمچنین خط مشی غلط سران فرقه ودروغ ودغل که هر روز برای نگاه داشتن اسیران به انها چیزی را سره هم میکردند تا انها را چند روزی نگاه دارند

وحالا هم وضعیت این فرقه را میبینید اگر واقعا این فرقه حق بود وبرای ازادی مردم ایران میجنگید چنین میشد؟  ایا همین فرقه اگر با اعضای خودش رو راست بود سر از البانی وبریدن نیرو هرج ومرج میشد ؟ بدون شک شاید وضعیتش بهتر از الان میشد نمیگویم به خواسته هایش رسیده بود ولی بهتر از امروز بود حداقل شاید در عراق میماند وسرنوشتش به اینجا کشیده نمیشد که فقط در تیرانا برایش مسولین بالای فرقه نیروی اصلیش باشند سازمانی که به اعضای خودش اینگو باشد بدون شک نمیتواند به جایی برسد زیرا از روز اول اجر اولش را کج بنیانگذاری کرد وتا ثریا کج خواهد رفت.

خیال خام فرقه رجوی در چهارشنبه سوری

خیلی از شماها به یاد دارید که از روزی که سران این فرقه به نزد اربابشان صدام حسین امدند مسعود رجوی میگفت امسال ساله اخره اما موی سره همه اعضای فرقه مثل دندانهایشان سفید شد واین ساله اخر تمام نشد سران فرقه هم به خیال خام خودشان فکر میکنند مردم ایران هم مثل خودشان وطن فروش وخیانتکار هستند که هرسال برای مردم ایران \یامی دروغین از طرف مسعود رجوی بیرونی میکنند ومردم ایران را به خیانت ووطن فروشی دعودت میکنند که هر بار هم با مشتی کوبنده از طرف مردم ایران مواجه میشوند البته برای این فرقه طبیعی است زیرا چه در زمان صدام حسین چه در جریان عربستان وهمچنین امریکاهمگی خیانت ووطن فروشی این فرقه را دیده بودید سران فرقه فکر میکنند چون مردم ایران بخاطر تحریم هایی که باعث وبانی اصلی ان همین فرقه بوده جان به لب شده وبه حرف این فرقه خیانت میکنند خیال خام این فرقه نه فقط کار امروز ودیروز بوده بلکه چهل سال است که فریاد نه به فرقه ومشت محکم مردم ایران مواجه میشوند

روزی با صدام وروز دیگری با عربستان وروزی با امریکا به ایران وایرانی خیانت میکنند وهمین تحریم ها که مردم فشارش را تحمل میکنند همین فرقه که سنگ مبارزه برای ازادی مردم ایران را به سینه میزند با پولهای کلان وبه درخواست همین فرقه است واز انطرف هم میخواهد از این اب گل الود ماهی بگیرد اما قافل از اینکه نمیداند مردم ایران هوشیار تر از این حرفها هستند ومیدانند که باعث وبانی این تحریمها همین فرقه است همین فرقه ای که جوانان همین اب وخاک را به اسارت خود خود گرفته وحتی به انها اجازه فکر کردن هم نمیدهد صورت میگیرد سران فرقه فکر میکنند که شاید از این ستون به ان ستون فرجی است بتواند وروزی میتواند به قدرت برسد اما قافل از اینکه مردم ایران سر به دار میدهند ولی وطن خود را به وطن فروش نخواهند داد قافل از اینکه نه تنها مردم ایران بلکه تمام دنیا میداند هدف اصلی این فرقه به قدرت رسیدن است نه ازادی ایران وایرانی، به همین خاطر هر بار با مشتی محکمی از طرف ایرانی وایران مواجه میشود ودر هر جای ایران فریاد میزنند نه به فرقه رجوی نه به وطن فروش وطن فروشی که برای اهداف شوم خودش نیمی از شهر های مرزی را به عنوان کادو به اربابش صدام حسین داده بود وبعد به عربستان وبعد فروش اطلاعات ایران به امریکاه این فرقه برای به قدرت رسیدن حاضر بود هرکاری را بکند اما تیرش توسط مردم ایران وایرانی به سنگ خود بار دیگر در چهارشنبه سوری امسال هم با مشتی اهنی مواجه شد.