کتاب سوم انتشارات آسیلا هم چاپ شد

کتاب سوم انتشارات آسیلا هم چاپ شد......Asila koran 001

-------------------------------------------

انجمن آسیلا آلبانی تیرانا هشتم آوریل 2022

کتاب سوم انتشارات آسیلا هم چاپ شد
جز سی ام قرآن کریم به زبان آلبانیاییAsila koran 01

Asila koran