06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

آرشیونشریات وجزوات سازمان مجاهدین - بخش مارکسیستی

آرشیونشریات وجزوات سازمان مجاهدین - بخش مارکسیستی
----------------------------------------------------------------------------------------
آرشیونشریات وجزوات سازمان مجاهدین - بخش مارکسیستی

بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران - مهرماه 1354 - جلد 1                  PDF

بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران - 1354 - جلد 1                          PDF

بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران - 1354 - فصل دوم                      PDF

بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران - 1354 - پاورقی ها                     PDF

انتشار بیانیه اعلام مواضع در خارج - 1354                                         ا                     PDF

بحران مسکن                                                                                                     PDF

اطلاعیه بخش مارکسیستی - لنینیستی  - مهرماه 1357                              ا                     PDF

نشریه قیام کارگر - شماره 1                                                                                  PDF

مبارزات زحمتکشان خارج از محدوده 1356 - جلد اول                                                  PDF

مسائل حاد جنبش ما - اردیبهشت - 1356                                            ا                     PDF

ضمیمه ای برمسائل حاد جنبش ما - اردیبهشت - 1356                            ا                     PDF

نشریه مجاهد - ضمیمه شماره 1 - آذرماه 1355                                                          PDF

نشریه خبری سازمان مجاهدین خلق ایران - ضمیمه شماره 17 - آباماه 1354                       PDF

پاسخ سازمان مجاهدين خلق ايران به اتحاديه دانشجويان ايرانى در آمريكا - 29 آذرماه 1356     PDF

پيام سازمان مجاهدين خلق ايران به دانشجويان مبارز خارج از كشور- دی ماه 1356               PDF

 سازمان مجاهدين خلق ايران به كليه نيروهاى انقلابى ميهن - اسفند 1356                           PDF

ظهورامپریالیسم ایران در منطقه و تحلیلی بر روابط ایران و عراق - دی ماه 1354                PDF