06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

آرشیو نشریه شورا

 نشریه شورای ملی مقاومت
-----------------------------------------------------------------

شورا 

شورا - نشریه شورای ملی مقاومت - دوره اول - شماره 1 - آبان ماه 1363                     PDF

شورا - نشریه شورای ملی مقاومت - دوره اول - شماره 2 - آذرماه 1363                                  PDF

شورا - نشریه شورای ملی مقاومت - دوره اول - شماره 3 و 4 - دی و بهمن  1363                     PDF

شورا - نشریه شورای ملی مقاومت - دوره اول - شماره 5 - اسفندماه 1363                               PDF

شورا - نشریه شورای ملی مقاومت - دوره اول - شماره 6 و 7  - فروردین  اردیبهشت ماه 1364      PDF

شورا - نشریه شورای ملی مقاومت - دوره اول - شماره 8 - خرداد ماه 1364                             PDF

شورا - نشریه شورای ملی مقاومت - دوره اول - شماره 12 - مهرماه 1364                              PDF

شورا - نشریه شورای ملی مقاومت - دوره دوم - شماره صفر- دی ماه 1370                              PDF