09232021پنج شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 سپتامبر 2021 9am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

فرامرز دادرس و محمد کرمی در رادیو تلویزیون جوانان امروز

برنامه گفتمان گفگتوی خاطره نورشید با آقای فرامرزدادرس کارشناس اطلاعاتی از فرانسه و وآقای محمد کرمی فعال سیاسی از فرانسه، ازدادگاه بلژیک ومحکومیت چند ایرانی ویک دیپلمات تا ناگفته هاازجنایات مجاهدین خلق


خیمه شب بازی جدید مجاهدین دربرلین

انجمنهای پوششی مجاهدین کارهای اجرایی این سازمان در خارج کشور نظیر اجاره سالن برای مراسم، سازماندهی و استخدام سیاهی لشکر وحمل ونقل افراد غیرایرانی رابعهده دارند و معموال چند صباحی بعد از چند کارخالف ازبین می روند. 

آخرین تشکل های پوششی مجاهدین درخارج

تمام گروه هایی که مجاهدین بصورت پوششی ایجاد کرده اند، تنها به نفرات معدود و انگشت شمار ختم شده و در واقع انجمن،نهاد و گروه منتسب به مجاهدین تنها به یک اسم و یک نفر می رسد
  • اخبارروز