06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

فرامرز دادرس و محمد کرمی در رادیو تلویزیون جوانان امروز

برنامه گفتمان گفگتوی خاطره نورشید با آقای فرامرزدادرس کارشناس اطلاعاتی از فرانسه و وآقای محمد کرمی فعال سیاسی از فرانسه، ازدادگاه بلژیک ومحکومیت چند ایرانی ویک دیپلمات تا ناگفته هاازجنایات مجاهدین خلق