فرامرز دادرس و محمد کرمی در رادیو تلویزیون جوانان امروز

برنامه گفتمان گفگتوی خاطره نورشید با آقای فرامرزدادرس کارشناس اطلاعاتی از فرانسه و وآقای محمد کرمی فعال سیاسی از فرانسه، ازدادگاه بلژیک ومحکومیت چند ایرانی ویک دیپلمات تا ناگفته هاازجنایات مجاهدین خلق

-----------------------------------------------------------------------------------------

فرامرز دادرس و محمد کرمی در رادیو تلویزیون جوانان امروز

خاطره نورشید، رادیو تلویزیون جوانان امروز، بیست و هفتم فوریه 2021

Karami Dadras

فرامرز دادرس، محمد کرمی در رادیو تلویزیون جوانان امروز

لینک به منبع