06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

بانک آلماني حساب انجمن پوششي مجاهدين رابست

خلافکاری های مالي انجمن های پوششي مجاهدين درآلمان پاياني ندارد. تا بحال بيش از 10 انجمن پوششي مجاهدين در آلمان بدليل تخلفات مختلف از طرف پليس مورد بازخواست قرارگرفته و درب آنها بسته شده است
--------------------------------------------------------

کانون آوا – 17 جولای 2010

بانک آلماني حساب انجمن پوششي مجاهدين رابست

براساس خبر درج شده در سايت اينترنتي derweste  بانک کومرتس آلمان شعبه شهر دورتموند از دريافت وجه برای حساب "انجمن کمک به حقوق بشردرايران" خودداری کرد. براساس اين خبر انجمن مذبور ازطرف بانک متهم است که ازطريق غير اخلاقي صدقه جمع آوری کرده و پشتوانه عمليات نظامي قرارداده است.

بانک کومرتس که از آلوده شدن نام خود واهمه دارد، حساب انجمن را بست و همه وجه های واريز شده بعد از انحلال (حدود 24000 يورو) را به حساب های واريزکنندگان برگرداند.

خلافکاری های مالي انجمن های پوششي مجاهدين درآلمان پاياني ندارد. تا بحال بيش از 10 انجمن پوششي مجاهدين در آلمان بدليل تخلفات مختلف از طرف پليس مورد بازخواست قرارگرفته و درب آنها بسته شده است ولي هنوز مهر انحلال آنها خشک نشده انجمن جديدی با همان مديريت ها از توبره مجاهدين در مي آيد. سازمان از طريق اين انجمن ها ميليون ها يورو در سال درآمد کسب مي کند. بخش عظيمي از افراد هوادار به نهاد مالي منتقل شده و شبانه روز در خدمت اين نهاد هستند. افراد اين نهاد که مردهايشان همگي با کت وشلوار و کراوات و زنهايشان بدون روسری و دامن ميني مي باشند با رجوع به شهروندان آلماني تصويری از رئوفت، مهرباني و اعتماد در آنها منعکس مي کنند که شهروند مزبور هيچگاه نمي تواند باور کند که اين ها همان جنايتکاراني هستند که بدستور رهبری براحتي خون ميريزند واز ارتکاب هيچ عملي رویگردان نيستند. شهروند بدبخت آلماني نميداند که باپولش برای مريم رجوی اتوموبيل قشنگ و ويلای قشنگي در اورسورواز خريداری مي شود و 10 ميليون يورو به شهر تاورني هديه داده مي شود تا سازمان در آنجا شو سالانه اش را اجراکند. تنها در هامبورگ درعرض يکماه با 30نفر شهروند آلماني تماس گرفته شده واز آنها درخواست پول شده است. اسامي برخي از آنان به شرح زير است:

  • داگمار ف
  • آنيا گ
  • تورستن ش
  • کريستيان ف
  • ماکس س
  • اوليور ت
  • بآته ب
  • ويولا ش
  • ياس ه
  • لوتي م

سازمان درکنار خلافکاری های مالي ازطريق انجمن های پوششي بکار شريف !! قاچاق انسان نيز مشغول است. مسئوليت اين پست بعهده عنصری بنام محمد وکيلي فر مي باشد که اصلي ترين مهره امنيتي و اطلاعاتي سازمان مجاهدين در اروپا محسوب مي شود. وی با نام های مستعار "نادرثاني"، "رضابيات" و "علي ملک" مسئوليت نقل وانتقال افراد سازمان ازترکيه و يونان به اروپا را بعهده دارد. وی ضمنا جابجايي پول مجاهدين از آلمان و فرانسه و يونان را نيز انجام ميدهد.

بعنوان مثال فردی بنام محمد خرسندی که با راهنمايي علي ملک در تاريخ 29.9.88 از يونان خودش را به هامبورگ رسانده است ونمونه های ديگر که دال بر دست داشتن علي ملک در قاچاق انسان دارد.