09252022یکشنبه
Last updateچهارشنبه, 21 سپتامبر 2022 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

خیمه شب بازی جدید مجاهدین دربرلین

انجمنهای پوششی مجاهدین کارهای اجرایی این سازمان در خارج کشور نظیر اجاره سالن برای مراسم، سازماندهی و استخدام سیاهی لشکر وحمل ونقل افراد غیرایرانی رابعهده دارند و معموال چند صباحی بعد از چند کارخالف ازبین می روند. 
--------------------------------------------------------------------------------
کانون آوا - مارچ 2025
خیمه شب بازی جدید مجاهدین دربرلین
دعوت سازمان مجاهدین ایران به "تحمل" و "برابری"
ترجمه از متن آلمانی 
 
سایت " org.iranzukunft "وابسته به انجمن پوششی مجاهدین در آلمان بنام "اتحادیه جوامع ایرانی در آلمان" ”(VIGD (Deutschland Gesellschaften Iranischer Verband „اخیرا اعالمیه ای درج کرده که در آن این اتحادیه ظاهرا در تاریخ 7 مارس 5102 جلسه ای تحت شعار "برای تحمل و برابری - علیه اصول گرایی و زن ستیزی" دربرلین برگزار می کند. در صفحه فیس بوک این سایت هم این اعالمیه درج شده و افرادی نیز آمادگی خودرا برای شرکت در این جلسه اعالم کرده اند.
الزم به ذکر است که انجمنهای پوششی مجاهدین کارهای اجرایی این سازمان در خارج کشور نظیر اجاره سالن برای مراسم، سازماندهی و استخدام سیاهی لشکر وحمل ونقل افراد غیرایرانی رابعهده دارند و معموال چند صباحی بعد از چند کارخالف ازبین می روند.
 

جهت ملاحظه متن کامل این گزارش لطفا اینجا کلیک نمائید!  PDF